Hüjjetleri Goramak we Analiz Etmek üçin Geljek Nesil Maglumat Otagy

Iň öňdebaryjy howpsuzlyk gözegçilikleri we ulanyş statistikalary, duýduryşlar we hakyky wagtda görkeziş ýylylyk kartalary ýaly gymmatly düşünjeler arkaly wirtual maglumat otaglarynda işiňiz üçin möhüm resminamalaryňyzy howpsuz paýlaşyň, gol çekiň we saklaň.

HelpRange-yň ynamyna mynasyp bolan müňlerçe (iri we kiçi) kompaniýalar hödürlenýär.:

lg boldare homes kessler vodafone


Goldaw berilýän resminama görnüşleri: PDF, PowerPoint (.pptx, .ppt), Word (.docx, .doc), Images (bmp, jpeg, jpg, png, svg, tiff, webp), Text (rtf, txt), Spreadsheet (xls(x), csv, ods, xlr)
Diňe göçürip almak üçin goldanylýan faýl görnüşleri: wideolary hem öz içine almak bilen, beýleki ähli faýl formatlary.

Howpsuzlygy ýokarlandyryň

Iň Öňdebaryjy Resminamalar Access Dolandyryşy

Diňe kesgitli elektron poçta salgylar bilen paýlaşyň. (Wirtual Maglumat Otagy)

Ýüklemäge we çap etmäge ukyby ýapmak.

Ugratmagy gadagan etmegiňiz

Çeýe Suw Nişany

Ekran görnüşini goramak (Android, iPhone, iPad)

Elýeterliligi diňe belli bir IP salgylar topara çäklendir.

Diňe bir ulanyjynyň şol bir vaça garaýşyňyza rugsat beriň.

Sanjagyň sanyny çäklendir.

Uçdan-uca şifrlemäni ulanyň

Sen ugradan soň (isleýän wagtyň) resminamaňy täzeden redaktirläp bilersiň.

Faýlyňyza islendik wagt elýeterliligi ýatyrmagyňyz bolup biler.

Parol we wagt möhletini goýuň.

document pages

Täsirli pikir alyň.

Iň Ösen Resminamalar Yzarlama & Analitika

Resminamanyň seredijisiniň IP-ady, ýurdy, ugrukdyryjy salgysyna barlaň.

Kimdir siziň faýlyňyza gireninde habarly boluň

Issylyk kartalary: adamlaryň üns berýän ýerlerini yzarlaň

Näçe wagtlap we haýsy sahypalaryň okalandygyny yzarlamak.

Baglanyşyklara UTM kodlaryny goşuň we çeşmeleriňizi yzarlap biler ýaly ediň.

Resminiziň görülmegi üçin e-poçta talap ediň.

document pages
document pages

Lead Magnets

Resminamalaryňyz üçin açylyş sahypasyny düzüň.

Resminamalaryňyzyň öňündäki açyş sahypasyny goýuň.

Öz kompaniýaňyzyň domen adyny ullanyň.

Siziň giriş sahypaňyzy özleşdiriň: logo, reňkler, meýdanlar.

Gonuş sahypasy üçin dili sazlaň

Faýllaryňyza gelenleriň aragatnaşyk maglumatlaryny ýygyň.

E-poçta salgysyny ýa-da telefon belgisini alyň

Ady ýa-da familiýasy alyp bilersiňiz

Myhmanlaryň kompaniýasynyň adyny alyň

document pages

Çalt E-Gollanma, Kagyz işleri ýok

Resminamalara internet brauzerinde gol çekiň

ESIGN, UETA boýunça ABŞ-da hukuk taýdan baglaýjy

eIDAS Düzgünnamasy boýunça ÝB-de kanuny taýdan hökmany maglumat

Dünýä boýunça YNKTŞ Modeline laýyklykda düzgünleşdirilen

Email OTP-den peýdalanyp çalt tassyklama

Maglumat otagyna girmek üçin gol çekilen NDA talap ediň.

Müşderileriňiziň wagtyny tygşytlaň

Markaňyza gabat getiriň

Adamlar baradaky täsiri özelleşdiriň

Kompaniýanyňyzyň logosyny ulanyň

Öz domén adyňyzy ulanyň

Reňkleri siziň brendiňize görä sazlaň.

Web sahypaňyzda resminama gözüni ýerleşdiriň.

Haýsy-da bolsa widgety resminama görkeziji içine gur.

Goý, adamlar siziň resminamalaryňyzdan siziň bilen söhbet etsinler.

document viewer branding

Prosesiňizi awtomatlaşdyryň

REST API-ni ulanyp resminamalary paýlaşmagy awtomatlaşdyryň

Müşderileriňiz üçin awtomatiki ýagdaýda howpsuz faýl baglanyşyklary dörediň.

Her bir müşderiňiz üçin aýratyn parollary dörediň.

Müşderiňiziň planyna görä möhlet gutarmak senesini kesgitläň

Diňe bir müşderiniň şol bir wagtda resminamany görmegine rugsat beriň.

Teswirler

Müşderiler nämä diýýärler

Satuw toparymyz HelpRange barada örän tolgundy. Biz başlangyç resminama tekliplerimizi we beýleki marketing materiallarymyzy HelpRange bilen paýlaşýarys we ol müşderileriň özlerini alyp barşy baradaky jikme-jik maglumatlary görkezmek bilen örän gymmatly maglumat berýär. Bu, belli bir müşderiniň mümkinçiligini kesgitlemek we belli bir müşderiniň satuw potensialyny öňünden görmek baradaky köp maglumatlary berýär.

Matt

Marketing Manager, Boldare

Men eýýäm ony bazarlarymyň birinde ulanyp başladym. Biziň B2C müşderilerimize teklipleri iberýändigimize. Karar beriş prosesi uzak wagt (ortaça 2-3 aý) alyp biler, şonuň üçin müşderiniň karara gelmegine ýakyn wagtyny bilmek biziň üçin gaty möhümdir. Şonuň üçin her açanda habardar edilmegimi isleýärin we ýörite düzümi ýene soraýaryn. Täzeden ajaýyp programma ýasandygyňyz üçin sag boluň.

John

Manager, Vodafone

Men bu programma üpjünçiligine aşyk. Bu örän ýokary hilli. Ony müşderi teklibi üçin ulanyp otyryn; iFrame bilen ak belligine eýe bolmak ajaýyp.

Jena

Telekeçi

Gowyldak gural. Biz ony gowy görýäris. Biz ony maýa goýujylara we gyzyklanýan adamlara hödürlemek üçin ulanarys.

Gavin

Täzeçi

HelpRange Viewer App for iPhone, iPad, Android:


Bahalandyryş

Çäksiz Meýilnama

$174/ulanyjy/aý

Ähli aýratynlyklar goşuldy.

Müşderileriňiziň sany üçin hiç hili çäk ýok.

Resminamalary ýüklemek/seretmek üçin çäklendirme ýok.

Resminamalaryň sany üçin çäk ýok

MGDŞ

HelpRange GDPR talaplaryna laýyk gelýär.

HelpRange, faýllaryň yzyna dolanylmagyny talap etmäge, saklama senelerini dolandyrmaga, ýok edilmeleri soramaga, hasabatlary işletmäge we resminamalary bilen baglanyşykly islendik fiziki hereketleriň doly audit ýoluny görmäge mümkinçilik berýän GDPR ülňülerine laýyk gelýär.

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk we Gizlinlik Baş Ünsüwroliginde

Biz siziň maglumatlaryňyzyň ygtybarlylygyny we gizlinligini iň ýokary derejede goraýarys. HelpRange-iň serwer tarapyndaky şifrelemesi siziň maglumatlaryňyzy şifrelemek üçin bar bolan iň güýçli blok şifirleriniň birini, 256 bitlik ösen şifreleýji standartyny (AES-256) ulanýar.